10 Des 2019

Yes.40:1-11; Mat.18:12-14. Seperti seorang gembala Ia menggembalakan ternak-Nya, Anak-anak domba dipangku-Nya, in-duk-induk domba dituntun-Nya dengan hati-hati. Nabi Yesaya mema-kai gambaran seorang gembala untuk melukiskan betapa Allah me-nyayangi manusia dan menjaganya supaya tetap selamat di jalan. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, Yesus menandas-kan bahwa Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak-Nya hilang. Sungguh, Tuhan hanya menginginkan keselamatan dan kebahagiaan kekal kita. Kita sering terkecoh dan menukar yang kekal dengan kesenangan yang sementara dan sebentar saja. Semoga kita tidak tuli terhadap arahan Gembala kita.

Comments are closed.