5 Apr 2014

Sabtu. Yer 11:18-20; Yoh 7:40-53. Tuhan semesta alam yang meng-hakimi dengan adil, … kepada-Mulah kuserahkan perkaraku. Di manakah orang mencari keadilan kalau bukan di pengadilan? Tapi bila di sana pun tidak ada keadilan, di mana lagi orang bisa menda-patkannya? Sia-sia saja Nikodemus membela Yesus. Mereka yang seharusnya menegakkan keadilan sudah tumpul hatinya oleh keja-hatan. Jika sampai hari ini kita memperjuangkan keadilan, berarti belum ada keadilan di bumi ini. Yeremia tidak bisa berbuat lain kecuali menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, Hakim tertinggi yang maha- adil dan mahabenar. Sering kita juga tidak bisa berbuat lain. Allah mahatahu, dan itulah penghiburan dan kekuatan kita.

Comments are closed.